Manor Field Junior School

Manor Field Junior School
Home

Developing Confident, Responsible Learners...

Governor Meeting Attendance 

Governor Meeting Attendance 1/09/2016 – 31/08/2017

   Name

 

1 – Number of meetings the Governor should have attended

2 – Number of meetings the Governor attended

3 – Attendance rate (%)

 

 

Full Governing Body

Resources Committee

Curriculum Committee

 

1

2

3

1

2

3

1

2

3

K Cleveland

3

3

100%

2

2

100%

NA

NA

NA

KA Sangway

3

3

100%

2

2

100%

3

3

100%

L Fatherly

3

1

 33%

2

1

50%

NA

NA

NA

J Cherian

3

3

100%

NA

NA

NA

3

3

100%

M Piechocka

3

3

100%

NA

NA

NA

3

3

100%

A Vikorne

3

3

100%

NA

NA

NA

3

3

100%

R Farrington

3

3

100%

2

2

100%

NA

NA

NA

N Parkes

3

3

100%

 2

2

100%

 NA

NA

NA

Former Governors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M Jaciuk

-

-

-

-

-

-

-

-

-

L Bewick

-

-

-

-

-

-

-

-

-

                   

Governor Meeting Attendance 1/09/2015 – 31/08/2016

   Name

 

1 – Number of meetings the Governor should have attended

2 – Number of meetings the Governor attended

3 – Attendance rate (%)

 

 

Full Governing Body

Resources Committee

Curriculum Committee

 

1

2

3

1

2

3

1

2

3

K Cleveland

6

5

 83%

5

5

100%

NA

NA

NA

KA Sangway

6

6

100%

5

5

100%

5

5

100%

L Fatherly

6

5

83%

5

5

100%

NA

NA

NA

J Cherian

6

5

83%

5

5

100%

NA

NA

NA

M Jaciuk

6

5

83%

NA

NA

NA

5

5

100%

L Bewick

6

3

 50%

NA

NA

NA

5

3

 60%

M Piechocka

6

6

100%

NA

NA

NA

5

5

100%

A Vikorne

4

4

100%

NA

NA

NA

2

2

100%

R Farrington

2

2

100%

1

1

100%

NA

NA

NA

N Parkes

1 100%

 

 

 

 

 

 

Former Governors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J Pratt

1

0

    0%

2

0

0%

NA

NA

NA

U Oyet

2

0

    0%

2

0

0%

NA

NA

NA

P Goodchild

1

1

100%

NA

NA

NA

NA

NA

NA