GSO Test

Governor Meeting Attendance 

Governor Meeting Attendance 1/09/2017 – 31/08/2018

   Name

 

1 – Number of meetings the Governor should have attended

2 – Number of meetings the Governor attended

3 – Attendance rate (%)

 

 

Full Governing Body

Resources Committee

Curriculum Committee

 

1

2

3

1

2

3

1

2

3

K Cleveland

5

4

  66%

6

3

  50%

NA

NA

NA

KA Sangway

6

6

100%

6

6

100%

4

4

100%

J Cherian

6

6

100%

NA

NA

NA

4

4

100%

J Buggy

6

6

100%

NA

NA

NA

4

4

100%

L Dovey

6

5

83%

NA

NA

NA

4

4

100%

M Piechocka

6

6

100%

NA

NA

NA

4

4

100%

G Waring

5

5

100%

3

3

100%

NA

NA

NA

S Adam

6

5

 83%

6

6

100%

NA

NA

NA

 

R Farrington

6

6

100%

6

6

100%

NA

NA

NA

Vacancy

Vacancy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Former Governors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L Fatherley 

3

0

0%

4

1

25%

NA

NA

NA

D Rudgewick-Brown

4

3

75%

5

3

60%

NA

NA

NA

 

 

Governor Meeting Attendance 1/09/2016 – 31/08/2017

   Name

 

1 – Number of meetings the Governor should have attended

2 – Number of meetings the Governor attended

3 – Attendance rate (%)

 

 

Full Governing Body

Resources Committee

Curriculum Committee

 

1

2

3

1

2

3

1

2

3

K Cleveland

6

6

100%

5

4

80%

NA

NA

NA

KA Sangway

6

6

100%

5

5

100%

4

4

100%

L Fatherly

6

5

 83%

5

4

80%

NA

NA

NA

J Cherian

6

6

100%

NA

NA

NA

4

4

100%

M Piechocka

6

6

100%

NA

NA

NA

4

4

100%

A Vikorne

6

5

 83%

NA

NA

NA

4

4

100%

R Farrington

6

6

100%

5

5

100%

NA

NA

NA

J Buggy

2

2

100%

NA

NA

NA

NA

NA

NA

D Rudgewick-Brown

2 2 100%

NA

NA

 

NA

 

NA

NA

NA

 

S Adam

6 5 83%

 

 

 

NA

NA

NA

Former Governors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Parkes

 5

 80%

 2

1

50%

NA

NA

NA