GSO Test

Staff Information 2018-19:

 

Staff list from September 2018:

 

Head Teacher                                             Mrs KA Sangway

Deputy Head teacher                                 Mrs H Popplewell

 

Year 3

Class Teacher (LSA)                                   Mrs S Adam

Class Teacher (LBH)                                   Miss B Hooley

Year 3 LSAs                                               Mrs A Barton & Mrs C Oyet

 

Year 4

Class Teacher (MHC)                                  Miss H Chapman

Class Teacher (MCT)                                  Miss C Towell

Year 4 LSAs                                              Mrs C Westerman, Mrs T Williams,

                                                                  Mrs D Jones, Mrs M Piechocka

 

Upper School

Class Teachers (UPW)                               Mrs Warren & Mrs Popplewell

Class Teachers (UKM)                               Mrs Manning & Mrs Keefe

Class Teacher (UMT)                                Miss M Trevaskis

Upper School LSAs                                  Mrs S Kerr, Mrs C Nunn, Mirs S Richards

 

Inclusion Champion/SENDCO                       Miss A Sheret

                                                             

Administrative & Finance Officer                Mrs T Fatherly

Sims Officer                                                    Mrs S Shepherd

Administrative Assistant                              Mrs D Hanafin

 

Caretaker                                                        Mr G Watt

Cleaner in charge                                         Mrs L Green

Cleaners                                                        Mrs A Barton

                                                                        Ms P Nolan

                                                                                                  

Cook in Charge                                             Mrs D Marshall